– (238)

3-2-7- حجم نمونه لازم در روش PLS693-2-8- ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری(مدل اندازه گیری) در PLS703-2-9- روایی همگرا713-2-10- روایی واگرا723-3- معیارهای ارزیابی برازش مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی723-3-1-…

– (237)

برای یک ماده فرومغناطیس حلقه پسماند به‌صورت زیر است(شکل2-1) که مقدار در نقطه r را باقیماندگی یا پسمانده می‌نامیم. همچنین اندازه H در نقطه cبه نیروی وادارندگی یا وادارندگی مغناطیسی…

– (236)

centercenter002557780252730001-1 مقدمهمدل اتمي بور كه تا پيش از پيدايش مكانيك كوانتومي،كاملترين نظريه در توصيف جهان خُرد بود، نمي توانست در مورد قواعد انتخاب اتم هيدروژن اظهار نظر درستي نمايد. بر…