با عنوان :  نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

استاد مشاور:

دکتر سید حسین سادات حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 6

مبحث اول: کلیات………………………………………………………………………………………………….. 6

گفتار اول: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………. 6

بند اول : شهر…………………………………………………………………………………………………………… 6

بند دوم: شهروند……………………………………………………………………………………………………… 7

بند سوم: شهرداری…………………………………………………………………………………………………… .7

بند چهارم: آتش نشانی……………………………………………………………………………………………… 7

بند پنجم: فضای سبز………………………………………………………………………………………………… 7

بند ششم: پسماند…………………………………………………………………………………………………….. 8

بند هفتم: گورستان……………………………………………………………………………………………………. 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر…………………………………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر…………………………………………………………………………………………………………………… 8

بند اول: محدوده شهر……………………………………………………………………………………………….. 9

بند دوم: حریم شهر………………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن……………………………………………………………………… 9

بند اول: طرح جامع………………………………………………………………………………………………….. 10

بند دوم طرح تفصیلی:………………………………………………………………………………………………. 10

بند سوم: طرح هادی…………………………………………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری…………………………………………………………………… 11

گفتار اول: وظایف عمرانی…………………………………………………………………… 11

بند اول: آسفالت کردن………………………………………………………………………………………………. 11

بند دوم: ايجاد خيابانها و كوچه در سطح شهر…………………………………………………………………. 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالي معابر……………………………………………………………………………… 11

بند چهارم: احداث بناهاي عمومي………………………………………………………………………………… 12

گفتار دوم: وظايف خدماتي………………………………………………………………………………………….. 12

بند اول:جمع آوري زباله سطح شهر……………………………………………………………………………… 12

بند دوم: جمع آوري دكه ها و رفع سد معابر عمومي………………………………………………………… 12

بند سوم: ايجاد اماكن جهت تخليه زباله ها……………………………………………………………………… 12

بند چهارم: مديريت پسماند ها……………………………………………………………………………………. 13

بند پنجم: كشتارگاه…………………………………………………………………………………………………… 13

بند ششم: ايجاد گورستان…………………………………………………………………………………………… 13

مبحث سوم: سازمان هاي وابسته به شهرداری………………………………………………………………. 13

گفتار اول: سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري ها…………………………………………………….. 14

بند اول: اركان سازمان……………………………………………………………………………………………….. 14

بند دوم: اعضاي شوراي سازمان…………………………………………………………………………………… 14

بند سوم: وظايف شوراي سازمان………………………………………………………………………………….. 15

بند چهارم: اعضاي هيأت مديره سازمان…………………………………………………………………………. 15

بند پنجم: وظايف هيأت مديره سازمان…………………………………………………………………………… 15

بند ششم: وظايف مدير عامل سازمان……………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم: سازمان مديريت حمل و نقل همگاني……………………………………………………………… 16

بند اول: پيشينه سازمان………………………………………………………………………………………………. 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری…………………………………………………………………………….. 17

بند سوم: هيأت انضباطي حمل و نقل……………………………………………………………………………. 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشاني و خدمات ایمنی……………………………………………………………. 18

مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداري……………………………………………………………………. 19

گفتار اول: رسيدگي به تخلفات كارمندان شهرداري……………………………………………………. 19

بند اول: اقسام تخلفات اداري……………………………………………………………………………………… 20

بند دوم: تنبيهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 21

گفتار دوم: رسيدگي به تخلفات كارگران شهرداري………………………………………………………… 23

بند اول: طبقات تخلفات كارگري…………………………………………………………………………………. 24

الف: طبقه اول………………………………………………………………………………………………………… 24

ب: طبقه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 25

ج: طبقه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 26

د: طبقه چهارم………………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: تنبيهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 27

فصل دوم: شوراي اسلامي شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه:…………………………………………………………………….. 30

مبحث اول: وظايف و اختيارات شوراي شهر ……………………………………… 30

گفتار اول: وظيفه شوراي شهر در انتخاب شهردار………………………………………………………….. 30

گفتار دوم: وظايف نظارتي شوراي شهر بر فعاليت هاي شهرداري……………………………………….. 31

گفتار سوم: وظايف شوراي شهر در كميسيون ها…………………………………………………………….. 33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بند اول: كميسيون هاي مرتبط با شوراي شهر………………………………………………………………….. 33

بند دوم: كميسيون هاي مرتبط با شهرداري ……………………………………………………………………. 34

الف: كميسيون ماده 100 قانون شهرداري………………………………………………………………………. 35

ب: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري………………………………………………………………………….. 35

ج: كميسيون بند 20ماده 55 قانون شهرداري………………………………………………………………….. 36

د: كميسيون قطع اشجار ماده 7 آيين نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها…… 36

مبحث دوم: تخلفات شوراي شهر………………………………………………………………………………. 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شوراي شهر………………………………………………………………….. 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانين و مقررات جزائي…………………………………………………….. 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانين مدني…………………………………………………………………… 38

بند سوم: تخلف شورا از وظايف قانوني………………………………………………………………………… 39

گفتار دوم: مراجع رسيدگي به تخلفات شوراي شهر…………………………………………………… 39

بند اول: مراجع غير قضايي (شبه قضايي)………………………………………………………………………. 39

بند دوم: مراجع قضايي……………………………………………………………………………………………… 40

فصل سوم: تنظيم روابط بين شهرداري و شوراي شهر در نظام حقوقی

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………….. 43

مبحث اول: قوانين مربوط به روابط شهرداري و شوراي شهر………………………………………….. 43

گفتار اول: روابط مالي شوراي شهر و شهرداري………………………………………………………………………………………………. 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداري…………………………………………………………………………….. 44

ب: ماده 71 قانون شهرداري………………………………………………………………………………………. 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 45                                                                                            

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداري……………………………………………………………………………… 45

ب: ماده 65 قانون شهرداري………………………………………………………………………………………. 45

ج: ماده 67 قانون شهرداري……………………………………………………………………………………….. 45

د: ماده 27 آيين نامه مالی شهرداري…………………………………………………………………………….. 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 46

الف: ماده 39 آيين نامه مالي شهرداري ها……………………………………………………………………… 46

ب: ماده 40 آيين نامه مالي شهرداري ها……………………………………………………………………….. 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداري…………………………………………………………………………….. 47

ب: ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري ها……………………………………………………………………….. 47

ج: تبصره1 ماده3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي

و عمراني و نظام دولت……………………………………………………………………………………………. 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداري………………………………………………………………………….. 48

ب: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداري ها……………………………………………………………. 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده………………………………………………………….. 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 48

الف: ماده 32 اصلاحي آيين نامه مالي شهرداريها…………………………………………………………….. 49

ب: ماده 35 آيين نامه مالي شهرداري ها……………………………………………………………………….. 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………. 49

الف: ماده 34 آيين نامه مالي شهرداريها………………………………………………………………………… 49

ب: ماده 79 قانون شهرداري………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم: قوانين مربوط به روابط غير مالي شهرداري و شوراي شهر………………. 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50

الف: ماده 2 قانون شهرداري………………………………………………………………………………………. 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و تقسيمات كشوري……………………………………………………. 50

ج: ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران…………………………………………. 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري………………………………………………………………………….. 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداري……………………………………………………………………………. 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري………………………………………………………………………….. 52

ب: ماده 110 قانون شهرداري……………………………………………………………………………………. 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداري…………………………………………………………………………….. 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداري…………………………………………………………………………….. 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداري…………………………………………………………………………… 53

ب: ماده 92 قانون شهرداري………………………………………………………………………………………. 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون……………………………………………………………………………………….. 55

ب: ماده 13 آيين نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها…… 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 55

الف: ماده 2 قانون شهرداري………………………………………………………………………………………. 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداري………………………………………………………………………………. 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظايف شوراي شهر و شهرداري……………………………………………….. 55

گفتار اول: قوانين منسوخه شهرداري و شورای شهر…………………………………………………….. 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري…………………………………………………………….. 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري……………………………………………………………. 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداري……………………………………………………………………….. 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداري…………………………………………………………………….. 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداري………………………………………………………………………. 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداري…………………………………………………………………….. 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداري…………………………………………………………………….. 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداري……………………………………………………………………. 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداري………………………………………………………………………. 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداري………………………………………………………………………………… 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………… 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر…………………………………………………… 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382……………………………………………………………….. 59

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت………………………………………………………………….. 59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………… 60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 60

مبحث سوم: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري و شوراي شهر………………………………….. 60

گفتار اول: استعلامات حقوقي مربوط به شهرداري…………………………………………………………………………………………… 60

بند اول: استعلام در مورد نمايندگان حقوقي شهرداري………………………………………………………. 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاوني كاركنان شهرداري……………….. 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پياده روها و خيابان ها، ميادين …………………………….. 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداري با دستگاههاي دولتي و غير دولتي بطور پيمانكاري. 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه بهره گیری تشكل هاي غير انتفاعي از محلات غير تجاري…………….. 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقي مربوط به شوراهاي شهر……………………………………………………………………………………. 62

بند اول: استعلام در مورد كمك هاي مالي شوراي شهر به سازمان ها…………………………………….. 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصيت حقوقي شوراي شهر…………………………………………………… 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه يك اعضاي شوراي شهر با شهرداري ……… 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شوراي شهر در امر پرداخت مبالغي به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافيت از پرداخت جرايم ماده 100 و 77 قانون شهرداري

توسط شوراي شهر…………………………………………………………………………………………………… 64

نتيجه گيري و پيشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 66

الف: نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………… 66

ب: پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 67

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………. 6

[1]چکیده:

شهرداری سازمانی می باشد غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور می باشد. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده می باشد :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری می باشد ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار می باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم می باشد. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، تأثیر اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده می باشد.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به مقصود پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می گردد. در این پژوهش کوشش و کوشش بر آن می باشد که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد مطالعه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :

شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار

مقدمه

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به مقصود پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب گردید و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته می باشد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (… وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. خاطر نشان می گردد هر جا که در این پژوهش صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با در نظر داشتن تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به مقصود پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن کوشش شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههای اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

الف : اظهار مسئله

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به مقصود پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می گردد. شهرداری سازمانی می باشد غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور می باشد.

ب: انگیزه واهداف موضوع پژوهش

پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند پژوهش حاضر با در نظر داشتن پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.

مانند اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به توضیح ذیل میباشد :

    1-   نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- بهره گیری قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- مطالعه حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

ج: پیشینه پژوهش

بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید می باشد و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار می‌‎رسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته می باشد . مانند آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درمورد حقوق شهری و شهرسازی که درمورد وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال 1389 گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال 1384 جمع آوری شده می باشد تصریح نمود . به علاوه کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال 1389 در این پژوهش مهم بسیار می باشد.

د: سوالات پژوهش

سوالات پژوهش در این پایان نامه عبارتند از:

1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

3- چه ارتباط حقوقی بین شورای شهر با شهرداری هست؟

 و:فرضیه های پژوهش

فرضیه های پژوهش عبارتند از:

1- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم کردن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .

2-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.

3-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.

ه: فصل بندی پژوهش :

این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن مطالعه گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می گردد به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده می باشد، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته می باشد.

تعداد صفحه :82

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***