– (266)

1-5 سوابق مربوط:موضوع پایان نامه تحت عنوان نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران موضوع جدیدی می باشد و ادبیات چندانی در رابطه با  آن وجود ندارد. بنظر…

– (265)

فصل دوم – بررسی متون و مطالعات دیگران در این زمینه بخش اول – گیاه شناسی 2-1-1 تیره نعنا 7 2-1-2 اختصاصات تشریحی تیره نعنا8 2-1-3 رده بندی گیاه نعنا…

– (264)

در سال 1990، گروهی از کارشناسان علمی حفاظت از محیطزیست دریایی آلودگی دریایی را به شرح زیر میدانند: ( این تعریف تاکید بر آلودگی با منشا انسانی است نه آلودگی…

– (263)

عناوین صفحه فصل اول : کلیات تحقیق1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..21-2- تعریف و بیان مسأله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….2 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………3 1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..41-5- پرسش ها و فرضیه…

– (262)

فصل سوم: مواد و روشها3-1 زیرلایه مورد استفاده353-2 آمادهسازی سطح نمونه353-3 حمام پوششدهی363-4 عملیات پوششدهی363-5 مطالعات مورفولوژی363-6 اندازهگیری ضخامت پوشش373-7 بررسی توپوگرافی373-8 مطالعات بافت پوششهای ایجاد شده373-9 اندازه گیری زاویه…

– (261)

3-2-3- نمایه‌های دمایی ——————————————– 213-3- بررسی روند ————————————————– 223-3-1- آزمون‌های آماری تحلیل روند ——————————— 223-3-1-1- آزمون من-کندال —————————————- 233-3-1-2- آزمون من-کندال دنباله‌ای ——————————— 253-3-1-3- بررسی روند خطی —————————————- 26فصل چهارم-…

– (260)

نانوفناوری، توانمندی تولید و ساخت مواد، ابزار و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا همان سطوح اتمی و مولکولی، و استفاده از خواصی است…

– (259)

فصل اول : کلیات تحقیق1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….31-2-بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………….َ. 41-3- اهمیت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………….5 1-4- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………71-5-سئوالات وفرضیه ها…………………………………………………………………………………………..9 1-5-1- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………..9 1-5-2-فرضيه‏هاي تحقیق……………………………………………………………………………………..91-6-مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..9 1-6-1-تعریف پیری…………………………………………………………………………………………….9 1-6-2-سن پيري………………………………………………………………………………………………..10 1-6-3-فرهنگ پيري……………………………………………………………………………………………11 1-6-4-مفهوم سالمندی………………………………………………………………………………………..12 1-6-5-سن…

– (258)

جدول 4-4: تجزیه واریانس عمق کاشت …………………………………………………………………………….. 76جدول 4-5: اثر اصلی نسبت سرعت بر عمق کاشت (سانتی متر) …………………………………….. 77جدول 4-6: تجزیه واریانس انحراف معیار عمق کاشت ………………………………………………………. 79جدول 4-7:…

– (257)

4- جهت باد در هنگام غالب شدن کم فشار جوی چگونه است؟ ۱-4-2- نوآوری‌هادر مطالعات قبلی اثر تاوایی نسبی را بر روی نوسانات سطح تراز آب بررسی نکرده بودند.1-5- اهداف…